Projekt unijny

projekty unijne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Euro-Klinika Sp. z o.o.
wraz z partnerem projektu: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

zaprasza mieszkańców województwa śląskiego, w tym zwłaszcza Siemianowic Śląskich oraz Świętochłowic (Subregion Centralny)
do wzięcia udziału

w projekcie pn. „Zdrowe serce Siemianowic Śląskich”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt skierowany jest do osób dotkniętych problemem chorób układ krążenia spełniających kryteria projektowe, członków ich rodzin oraz przedstawicieli kadry medycznej, świadczących usługi pacjentom z wymienionymi problemami zdrowotnymi.

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań́ chorób układu krążenia oraz poprawa sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 140 osób mieszkańców województwa śląskiego, głównie z miast Siemianowice Śląskie i Świętochłowice (Subregion Centralny).  
W projekcie przewidziano także realizację działań́ edukacyjnych dla powyższej grupy docelowej prowadzącą do zwiększenie wiedzy u co najmniej 80% uczestników w zakresie edukacji zdrowotnej, żywieniowej i psychoedukacji oraz działania z edukacji zdrowotnej dla 140 osób - członków rodzin uczestników kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.  Ponadto w projekcie zaplanowano szkolenie dla 7osób przedstawicieli personel medycznego związanego z kompleksową rehabilitacją kardiologiczną. Dzięki szkoleniu wzrosną kwalifikacje personelu biorącego w nim udział z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji.

Projekt skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

 • wiek - w przypadku kobiet: 40-59 lat, w przypadku mężczyzn: 40-64 lata,
 • pozostawanie aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia,
 • zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego, a zwłaszcza na terenie Siemianowic Śląskich oraz Świętochłowic (Subregion Centralny),
 • Grupa I –osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25) lub niewydolności serca (wg ICD 10: I50)79 lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do projektu (okazanie przez uczestnika karty informacyjnej z leczenia szpitalnego),
 • Grupa II - osoby, u których zdiagnozowano jedną z wymienionych chorób układu krążenia (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25, I50), ale u których nie doszło jeszcze do incydentów, takich jak: ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca wymagające hospitalizacji i którzy nie byli poddawani zabiegom przezskórnej lub chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych (zaświadczenie lekarza POZ/kardiologa lub kopia dokumentacji medycznej),
 • niekorzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do projektu (oświadczenie uczestnika),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji kardiologicznej w trybie ambulatoryjnym (stwierdzony przez lekarza specjalistę kardiologii lub rehabilitacji leczniczej udzielającego świadczeń w projekcie).

Realizacja projektu - Kompleksowej rehabilitacji pacjentów:

 1. Wizyta lekarska kwalifikująca, obejmująca ocenę stanu klinicznego pacjenta, badanie ECHO, badanie EKG, test 6-minutowego marszu z oceną dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga wraz z pomiarem ciśnienia krwi i częstotliwości rytmu serca, wywiad dotyczący przebiegu choroby oraz wywiad w zakresie chorób towarzyszących, ocenę aktywności fizycznej pacjenta (codziennej fizycznej aktywności zawodowej i rekreacyjnej); zlecenie do wykonania badań laboratoyjnych
 2. Porada realizowana przez pielęgniarkę lub fizjoterapeutę
 3. Cykl sesji fizjoterapeutycznych (16 sesji)
 4. Porady dietetyczne
 5. Porady psychologiczne
 6. Rehabilitacja domowa
 7. Działania edukacyjne (w zakresie edukacji zdrowotnej, żywieniowej i psychoedukacji)
  W ramach projektu, zaplanowano także udział członków rodziny pacjenta w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej.
 8. Kontrolna wizyta lekarska: realizowana po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego.

W ramach projektu zaplanowano także  utworzenie dwóch grup wsparcia:

 • Grupa wsparcia dla palaczy będzie obejmowała:
  - 3 spotkania 45-minutowe w grupach max. 20-osobowych w zakresie korzyści wynikających z rzucenia palenia tytoniu, technik motywacji, wsparcia grupy, prowadzone przez psychologa/terapeutę.
 • Grupa wsparcia dla osób z nadwagą/otyłością będzie obejmowała:
  - 3 spotkania 45-minutowe w grupach max. 20-osobowych w zakresie korzyści wynikających z redukcji masy ciała, technik motywacji, wsparcia grupy, prowadzone przez psychologa/terapeutę.

Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla 9% uczestników (13 osób). Otrzymanie zwrotu możliwe jest po ukończeniu indywidualnego cyklu rehabilitacji.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 467 762,50 zł

Dofinansowanie: 411 631,00 zł

Płatność EFS: 397 598,12 zł